Obchodné podmienky

 OBCHODNÉ PODMIENKY


Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako
predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom E-shopu na webových stránkach
www.novadielna.sk


Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov,
ktoré nájdete tu www.novadielna.sk


Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky
komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás.
Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom
E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.


1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE


1.1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;
1.2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho
zabalenie;
1.3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
1.4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
1.5. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese www.novadielna.sk, na ktorom bude
prebiehať nákup Tovaru;
1.6. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
1.7. My - Martina Strejčková Strejček, IČ: 03027252 se sídlem Kozmice 1, 256 01, právnymi
predpismi označovaná ako predávajúci, e-mail: martina(at)novadina.cz tel: +420 777 164 866;
1.8. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
1.9. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope;
1.10. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných
údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv;
1.11. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;
1.12. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom Eshopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky.


2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE
2.1. Kúpa Tovaru je možná len cez webové rozhranie E-shopu.
2.2. Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie,
ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.


3. UZATVORENIE ZMLUVY
3.1. Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
3.2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných
prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za
používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami
teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov
komunikácie na diaľku.
3.3. K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky.
V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:
a) Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem,
tlačidlom "Do košíka");
b) Informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH, spôsobu platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe
doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci
používateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH a Celkovej cene
budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;
c) Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko,
doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;
3.4. V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po
vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "Odoslať objednávku s povinosťou platby"
Objednávku vytvoríte. Odosláním objednávky súhlasíte s obchodnými podmienkami a s podmienkami
ochrany osobných údajov. Po stlačení tlačidla "Odoslať objednávku s povinosťou platby " budú všetky
vyplnené informácie odoslané priamo Nám.
3.5. Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy Nám bude doručená, potvrdíme správou
odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky
a tieto Podmienky. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami.
Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3.6. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy Tovar
nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany
umožnené. Informáciu o maximálnom počte kusov Tovaru Vám však vždy v rámci E-shopu vopred
poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý
nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy
v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku
potvrdíte.
3.7. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena najmä
v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy ste dostali
potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne
kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej podobe oproti Objednávke.
Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte. V prípade, že Našu ponuku
nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú
chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo
chýba či je navyše číslica.
3.8. V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok na zaplatenie Celkovej ceny.
3.9. V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom
prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob
tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že
nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.


4. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET
4.1. Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.
4.2. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a
v prípade zmeny ich aktualizovať.
4.3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových
údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že
dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.
4.4. Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.
4.5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho dlhšie než 2 roky nevyužívate, či v prípade,
kedy porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.
4.6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a
softvérového vybavenia.


5. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
5.1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu
medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena
uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je
tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
5.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi
predpismi.
5.3. Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu
Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
a) Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky.
V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do jedného týždna
b) Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu comgate, pričom platba sa riadi
podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: www.comgate.cz. V prípade platby
kartou online je Celková cena splatná do do jedného týždna
5.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu emailovú adresu uvedenú v Objednávke.
5.5. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete.
V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných
prípadoch je zaplatená v okamih uskutočnenia platby.


6. DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA
PREDMETU KÚPY
6.1. Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:
a) Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Zásielkovňa;
b) Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností Zásielkovňa.
6.2. Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky.
6.3. Doba doručenia Tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby.
Predpokladaná doba doručenia Tovaru Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Doba uvedená na Eshope je len orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania.
6.4. Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v
prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že
došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou
povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
6.5. Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa
predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho
prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si
mali Tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené
s opätovným doručením Tovaru. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou
prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar
doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Ak Tovar
neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká Nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného
porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme tohto práva využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto
odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume
skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak
vznikne.
6.6. Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo
v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením
spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v
Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.
6.7. Nebezpečie škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar
neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, prechádza na Vás nebezpečenstvo
náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov
na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia
Tovaru pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením,
poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.
6.8. V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačné doba dostupnosti,
budeme Vás vždy informovať v prípade:
a) mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu
dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať;
b) omeškania s dodaním Tovaru od Nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú
dobu dodania.
6.9. V prípade, že nebudeme schopní Vám Tovar dodať ani do 30 dní od potvrdenia Objednávky, a to z
akéhokoľvek dôvodu, Vy ste oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
6.10. V prípade, ak štandardná doba doručenia Tovaru je dlhšia ako 30 dní od potvrdenia Objednávky, budeme
Vás o tom vopred informovať, najmä prostredníctvom informácie o orientačnej dobe dostupnosti Tovaru
uverejnenej na E-shope a zaslaním osobitného e-mailu so žiadosťou o potvrdenie, že beriete na vedomie
túto dodaciu lehotu Tovaru. Ak nebudete s touto dodacou dobou súhlasiť, máte právo od Zmluvy odstúpiť.


7. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY
7.1. Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady
7.1.1. Zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.
7.1.2. Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí. Pri použitom Tovare nezodpovedáme za
vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu
nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
7.1.3. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru
z Vašej strany.
7.1.4. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru z Vašej
strany.
7.1.5. Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich
neuplatníte v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí,
musíte uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak Vaše práva zaniknú.
7.2. Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru podľa čl.
6.7 Podmienok je Tovar bez vád, najmä, že:
a) má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré
sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Tovaru očakávať;
b) je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé;
c) zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené
podľa vzorky;
d) je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;
e) spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;
f) nie je zaťažené právami tretích strán.
7.3. Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)
7.3.1. Pri prevzatí Tovaru ste povinný Tovar dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade zistenia zjavných
vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu
spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na
Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, nebudeme prihliadať.
7.3.2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 7.4.1.
nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia
záručnej doby.
7.3.3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo
zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým
poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.
7.3.4. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred
prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá
primeraná zľava z Ceny Tovaru.
7.4. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)
7.4.1. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl.
7.12, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar
reklamovať) zaslaním e-mailu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch.
7.4.2. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru
a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumie o spôsobe
vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v
bode 7.5.4. až 7.5.8., si uplatňujete.
7.4.3. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom
preukázania jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.
7.4.4. Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného Tovaru. V prípade, ak je
Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné,
nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás
vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň
doručenia Vášho doplneného podania.
7.4.5. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.4.4. tohto článku bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 7.4.4. tohto článku, budeme
považovať Vaše podanie za neopodstatnené.
7.5. Vybavenie reklamácie
7.5.1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode
7.5.4. až 7.5.8.) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch,
najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia Vašej reklamácie.
7.5.2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch
môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od Zmluvy
odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.
7.5.3. O vybavení reklamácie budeme informovať prostredníctvom e-mailu, a to najneskôr do 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený Tovar
alebo Tovar vymeníme za nový tovar alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa
nedohodneme inak.
7.5.4. Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne
odstránená. Vadu Tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.
7.5.5. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti
Tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak Nám tým nevzniknú neprimerané náklady
vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
7.5.6. Namiesto odstránenia vady Tovaru môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak Vám to
nespôsobí závažné ťažkosti.
7.5.7. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne užívať
ako tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté
práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa
vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
7.5.8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.
7.5.9. Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru,
vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo
odôvodneným zamietnutím reklamácie.
7.6. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl.
Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).
7.7. V prípade, že ste podnikateľom, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po
tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.
7.8. V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri
spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.


8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
8.1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže
dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v
ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
8.2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte
v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy
bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej
predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až
dňom dodania poslednej časti Tovaru. Od Zmluvy môžete odstúpiť zaslaním e-mailu na Naše adresy
uvedené pri Našich identifikačných údajoch).
8.3. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:
a) Tovar, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančného trhu nezávislých na Našej vôli a môže k nim
dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
b) Tovar, ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru
alebo Tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;
c) Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne
zmiešaný s iným;
d) Tovar v uzavretom obale, ktorý bol z obalu vyňatý a z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických
dôvodov ho nie je vhodné vrátiť;
e) dodávka zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;
f) dodávka periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
nedodávaných v ochrannom obale;
8.4. Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete
oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
8.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet,
z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr,
než Nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý,
pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.
8.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia Nám
Tovar zaslať, pričom nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar
odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili
Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre
dodanie Tovaru ponúkali.
8.7. Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak,
než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade
vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní. V prípade, že sme
Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na
vrátenie Ceny.
8.8. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca,
dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny,
ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani
pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám
Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti
bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní
od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým
spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na
inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
8.9. Od Zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď
Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.


9. PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ
9.1. Ako spotrebiteľ ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na:
martina(at)novadilna.cz
9.2. O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.
9.3. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete
podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajtepodnet.soi.


10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI
10.1. Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na:
martina(at)novadilna.cz, ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa
domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme
do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. (ďalej len
„Zákon o alternatívnom riešení sporov“).
10.2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich
zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR.
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov-1.
10.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.
10.4. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na
webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.


11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa
je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú
adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
11.2. Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť
tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté
po účinnosti tejto zmeny.
11.3. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia,
prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v
dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá
po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.
11.4. Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku.


11.5. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 10.2.2022